Belangrijke informatie

Lees deze Belangrijke informatie zorgvuldig. Als u niet instemt met enig deel van enige paragraaf, mag u de overeenkomst niet aanvaarden of de website gebruiken.

De informatie op deze website is bestemd voor en enkel van toepassing op Nederlandse ingezetenen.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor de toekomstige resultaten. De waarde van uw beleggingen en eventuele inkomsten daaruit zijn niet gegarandeerd en kunnen zowel dalen als stijgen. De mogelijkheid bestaat dat u het belegde bedrag niet terugkrijgt. Gelieve te noteren dat Threadneedle geen beleggingsadvies aanbiedt. Als u niet zeker bent, dient u advies in te winnen bij een financieel adviseur.

Privacy- & cookiebeleid

PDF

Privacy- & cookiebeleid

Over deze website

Deze website wordt beheerd door Columbia Threadneedle Investments (“Columbia Threadneedle”, zie hieronder). Zorg ervoor dat u alle delen van de Belangrijke informatie hebt gelezen en aanvaard alvorens de website te gebruiken. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht de voorwaarden en bepalingen voor gebruik zoals verder uiteengezet onvoorwaardelijk te aanvaarden.

Niets op deze website of in de webpagina’s van een gelieerde entiteit mag worden beschouwd als een aanbod tot verkoop of een verzoek of een aanbod om welke producten ook te kopen in rechtsgebieden waar dit niet wettelijk zou zijn.
Columbia Threadneedle hecht groot belang aan uw privacy. U dient de Privacyverklaring en het Cookiebeleid van Columbia Threadneedle te lezen om te weten hoe Columbia Threadneedle uw persoonlijke informatie gebruikt.
Columbia Threadneedle behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Belangrijke informatie te wijzigen door dergelijke wijzigingen op de website te plaatsen. Als deze informatie wordt gewijzigd, dient u ook de nieuwe voorwaarden en bepalingen te aanvaarden.
Deze informatie is niet bedoeld om enige contractuele rechten van welke aard ook of andere wettelijke rechten te creëren, en doet dat ook niet, en creëert geen verplichtingen voor Columbia Threadneedle met betrekking tot of uit naam van een andere partij.
Deze website is niet bestemd voor gebruik door personen uit de Verenigde Staten.
Bepaalde informatie op ColumbiaThreadneedle.com is beperkt naargelang het rechtsgebied en is bestemd voor gebruik door professionele of institutionele beleggers, journalisten, financieel adviseurs en andere vergelijkbare personen en mag niet worden geraadpleegd vanuit andere rechtsgebieden of door particuliere beleggers. Columbia Threadneedle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade of verliezen van een belegger die onderdelen van ColumbiaThreadneedle.com raadpleegt die niet gepast zijn voor zijn rechtsgebied of beleggerscategorie.
De informatie op deze website mag niet worden gepubliceerd in een rechtsgebied waar dit bij wet verboden is en mag nooit worden gebruikt op een manier die ingaat tegen de plaatselijke wetten of reglementen. Meer bepaald mogen de op deze website vermelde producten en diensten niet worden gepromoot in een rechtsgebied waar dit niet toegelaten is, en de informatie op de website mag niet worden gericht aan beleggers die niet het recht hebben om te beleggen in de producten die worden vermeld op deze website of ze te distribueren, te verkopen of anderszins aan te bieden (of om de ontvanger te zijn van materialen of aanbiedingen daartoe). De beleggers dienen van tevoren informatie in te winnen over de wettelijke vereisten, voorwaarden en bepalingen inzake de verwerving, distributie of verkoop van dergelijke producten.
Niemand mag zijn website koppelen met de www.ColumbiaThreadneedle.com website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Columbia Threadneedle.
Alle inhoud op deze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, koppelingen en geluiden, valt onder het copyright van Columbia Threadneedle en mag niet worden gekopieerd, gedownload, gedistribueerd of gepubliceerd in welke vorm ook zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Columbia Threadneedle.
“Columbia threadneedle investments” is een geregistreerd handelsmerk en dienstmerk van Threadneedle Asset Management Holdings Limited en er wordt geen toelating of licentie verleend om dergelijk handelsmerk of dienstmerk te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Threadneedle Asset Management Holdings Limited. Alle intellectuele- en andere eigendomsrechten op deze website blijven de eigendom van de Columbia Threadneedle bedrijvengroep en er worden geen rechten van welke aard ook overgedragen aan de gebruikers van deze website.
Geen enkele informatie op deze website betreffende de belastingen en belastingbehandeling mag worden beschouwd als advies of een aanbeveling voor enige persoon. De waarde voor u van belastingvoordelen hangt af van uw eigen omstandigheden, en de belastingregels kunnen in de toekomst worden gewijzigd.

Disclaimer

Columbia Threadneedle heeft alle redelijke bekwaamheid en zorg in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de informatie op deze website. Er kan echter geen garantie worden verleend, uitdrukkelijk noch impliciet, inzake de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of volledigheid van de informatie. Columbia Threadneedle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebruik of misbruik van de informatie op deze website. Columbia Columbia Threadneedle neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de beveiliging van de website en uw persoonlijke informatie te verzekeren, maar gelet op de aard van het internet kunnen wij geen absolute veiligheidsgarantie bieden. Raadpleeg het onderdeel Privacybeleid van Columbia Threadneedle voor meer informatie.

E-mail is niet gegarandeerd en is niet beveiligd. Columbia Threadneedle garandeert niet dat e-mails die u via het internet verstuurt ook zullen worden ontvangen door Columbia Threadneedle, en Columbia Threadneedle staat niet borg voor de privacy en/of beveiliging van e-mails of de gegevens in e-mailcommunicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot, e-mails met vertrouwelijke informatie of instructies bestemd voor Columbia Threadneedle.
Columbia Threadneedle levert alle redelijke inspanningen om de beschikbaarheid van deze website in stand te houden, maar kan dit niet garanderen. Deze website kan ook van tijd tot tijd worden gewijzigd, en wij kunnen niet borg staan voor de continuïteit van de via de website verstrekte informatie.
Columbia Threadneedle doet geen verklaringen inzake de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid of geschiktheid van enige informatie van of gekoppeld aan deze website die door derden wordt verstrekt. Wij zullen dergelijke informatie niet continu herzien of bijwerken en u dient te weten dat het gebruik dat u maakt van dergelijke informatie op eigen risico is. Sommige informatie op deze website kan ook opgesteld of verstrekt zijn door derden en is mogelijk niet door ons gecontroleerd. Columbia Threadneedle wijst hierbij alle aansprakelijkheid van de hand die zou kunnen voortvloeien uit het opstellen of verstrekken van dergelijke informatie voor deze website en doet geen verklaringen inzake de nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid van dergelijke informatie.

Uw overeenkomst met ons

Door gebruik te maken van deze website bevestigt u dat u de Belangrijke informatie hebt gelezen en begrepen. U stemt er verder mee in Columbia Threadneedle volledig en effectief te vrijwaren van enige actie, aansprakelijkheid, kosten, vorderingen, verliezen, schade, rechtszaken of uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische vergoedingen, kosten en uitgaven van welke aard ook die hoe dan ook ontstaan, op basis van volledige vrijwaring) die op welke wijze ook ten laste vallen van of opgelopen worden door Columbia Threadneedle in direct of indirect verband met een inbreuk op of niet-naleving van deze bepalingen en voorwaarden door u.

Bedrijfsinformatie

De Columbia Threadneedle bedrijvengroep omvat de bedrijven waarvan de uiteindelijke holdingmaatschappij Threadneedle Asset Management Holdings SARL is.
Deze bedrijven binnen de Columbia Threadneedle groep die bijdragen aan en verantwoordelijk zijn voor de inhoud op deze website omvatten:

Threadneedle Management Luxembourg S.A. Geregistreerd bij het Registre de Commerce et des Societes (Luxembourg), registratienummer B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg.

© COPYRIGHT Threadneedle Asset Management Holdings Limited 2021. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.