Privacy- en cookie-beleid

EMEA-privacyverklaring Privacy- en cookiebeleid

1. Uw verwerkingsverantwoordelijke

Deze Privacykennisgeving geldt uitsluitend voor informatie die u ons verstrekt via onze websites. Threadneedle Asset Management Holdings Limited, geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 03554212, met statutaire zetel te Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG (“Threadneedle”). Iedere verwijzing naar Threadneedle verwijst ook naar de bedrijven van de Threadneedle bedrijvengroep, met inbegrip van haar holdingmaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde bedrijven. De verantwoordelijke voor de verwerking van verstrekte Persoonlijke Gegevens is Threadneedle Asset Management Holdings Limited en andere Verantwoordelijken voor de verwerking zoals vermeld in deel 14. In deze privacyverklaring betekenen “wij”, “ons” en “onze” Threadneedle. Zij is bestemd voor personen buiten onze organisatie waarmee wij in wisselwerking staan, zoals bezoekers aan onze websites (onze “Websites”), klanten, Personeel van bedrijfsklanten, beleggers en verkopers, en andere ontvangers van onze diensten (gezamenlijk “u”). U vindt een definitie van de in dit Beleid gebruikte termen in Deel 14. Wij zullen de privacy van uw Persoonlijke Gegevens respecteren, en ze als vertrouwelijk behandelen en veilig bewaren, met inachtneming van de toepasselijke wetten zoals hieronder uiteengezet.

2. Verwerking van uw Persoonlijke Gegevens

Dit Privacybeleid betreft de informatie over u (“Persoonlijke Gegevens”), de Persoonlijke Gegevens die u ons verstrekt via deze website of op andere manieren, en alle andere aanvullende Persoonlijke Gegevens die u ons verstrekt.

Verzameling van Persoonlijke Gegevens: Wij verzamelen Persoonlijke Gegevens over u, behoudens de toepasselijke wetten, vanuit diverse bronnen als volgt:

 • Wij verkrijgen uw Persoonlijke Gegevens wanneer u die aan ons verstrekt (bijv. wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of telefoon of andere kanalen).
 • Wij verzamelen uw Persoonlijke Gegevens in het gewone kader van onze relatie met u (bijv. in het kader van het beheer van uw transacties of uw belegging in onze fondsen).
 • Wij verzamelen Persoonlijke Gegevens die u duidelijk bereid bent bekend te maken, ook via sociale media (wij kunnen bijv. informatie verzamelen vanuit uw profiel(en) op sociale media, voor zover u uw profiel publiek zichtbaar maakt).
 • Wij ontvangen uw Persoonlijke Gegevens vanuit derde partijen die ze aan ons leveren (bijv. uw werkgever, uw klanten, kredietinformatiebureaus, wetshandhavingsautoriteiten enz.).
 • Wij ontvangen uw Persoonlijke Gegevens vanuit derde partijen ingeval u onze producten of diensten aankoopt via dergelijke derde partijen.
 • Wij verzamelen of verkrijgen Persoonlijke Gegevens wanneer u een van onze Websites bezoekt of wanneer u functies of middelen gebruikt die beschikbaar zijn op of via een Website. Wanneer u een Website bezoekt, kunnen uw apparaat en browser automatisch bepaalde informatie bekendmaken (zoals apparaattype, besturingssysteem, browsertype, browserinstellingen, IP-adres, taalinstellingen, data en tijdstippen van verbinding met een Website en andere technische communicatiegegevens), die ook Persoonlijke Gegevens kan omvatten.

Aanmaak van Persoonlijke Gegevens: Wij kunnen ook Persoonlijke Gegevens over u aanmaken, zoals registraties van uw interacties met ons, en gegevens van uw rekeningen, behoudens de toepasselijke wetten.

Relevante Persoonlijke Gegevens en Bijzondere Gegevenscategorieën: De categorieën van Persoonlijke Gegevens over u die wij kunnen Verwerken, zijn, behoudens de toepasselijke wetten, als volgt:

 • Persoonsgegevens: voornaam/-namen; voorkeurnaam; roepnaam/-namen, geslacht; geboortedatum en leeftijd; burgerlijke staat; socialezekerheidsnummer; paspoortnummer(s); andere door de overheid afgeleverde nummers (fiscaal identificatienummer, Green Card-nummer(s), rijbewijsnummer); nationaliteit; levensstijl en sociale omstandigheden; paspoortafbeeldingen; rijbewijsafbeeldingen; afbeeldingen van wapenvergunning(en); afbeeldingen van handtekeningen; authenticatiegegevens (wachtwoorden, meisjesnaam moeder, verificatievragen en -antwoorden, PIN’s, gezichtsherkenning, stemherkenning) en foto’s, afbeeldingen, persoonlijk uiterlijk en gedrag.
 • Gezinsgegevens: namen en contactgegevens van gezinsleden en personen ten laste.
 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en gegevens van socialemediaprofielen.
 • Werkgegevens: sector, functie, bedrijfsactiviteiten, namen van huidige en vroegere werkgevers, professioneel adres, professioneel telefoonnummer, professioneel faxnummer, professioneel e-mailadres en gegevens van werkgerelateerde socialemediaprofielen.
 • Genoten onderwijs: gegevens van uw onderwijsniveau en kwalificaties.
 • Financiële gegevens: factuuradres, bankrekeningnummers, creditcardnummers, naam en gegevens van kaarthouder of rekeninghouder, instructieregistraties, transactiegegevens en tegenpartijgegevens.
 • Meningen en standpunten: alle meningen en standpunten die u ons stuurt of over ons publiceert (bijvoorbeeld op socialemediaplatformen).
 • Elektronische Identificatiegegevens: IP-adrescookies, logboekgegevens, online id’s, apparaat-id’s, geolocatie.

Verwerking van uw gegevens in een Bijzondere Gegevenscategorie: Wij trachten uw gegevens in een Bijzondere Gegevenscategorie niet te verzamelen of anderszins te verwerken, tenzij waar:

 • de Verwerking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting (bijv. in het kader van onze verplichtingen inzake diversiteitsrapportage);
 • de Verwerking noodzakelijk is voor de detectie of preventie van misdrijven (zoals de preventie van fraude) voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving;
 • u uw gegevens in een Bijzondere Gegevenscategorie duidelijk publiek hebt gemaakt;
 • de Verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen; of
 • wij, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming voor de Verwerking van uw gegevens in een Bijzondere Gegevenscategorie hebben verkregen (zoals hierboven vermeld, deze juridische grondslag wordt enkel gebruikt in verband met Verwerking die geheel vrijwillig gebeurt – hij wordt niet gebruikt voor Verwerking die op enige wijze noodzakelijk of verplicht is); of
 • de Verwerking noodzakelijk is om redenen van wezenlijk publiek belang en plaatsvindt op basis van een toepasselijke wet die beantwoordt aan het nagestreefde doel en geschikte en specifieke maatregelen omvat om uw fundamentele rechten en belangen te vrijwaren.

Wij Verwerken Gegevens inzake Strafbare Feiten, en nationale identificatienummers, enkel voor zover vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Doeleinden waarvoor wij uw Persoonlijke Gegevens kunnen verwerken, en juridische grondslagen voor de Verwerking: de doeleinden waarvoor wij Persoonlijke Gegevens kunnen verwerken, behoudens de toepasselijke wetten, en de juridische grondslagen waarop wij de Verwerking kunnen baseren:

Verwerkingsactiviteit
Juridische grondslag voor de Verwerking
AML/KYC: naleving van onze wettelijke verplichtingen, inclusief ‘Know Your Client’-verificatie, controle en bevestiging van uw identiteit (onder andere door gebruik te maken van kredietinformatiebureaus), en screening via overheids- en supranationale instanties (inclusief maar zonder beperking, de Europese Unie en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties) en/of sanctielijsten van wetshandhavingsinstanties, naast interne sanctielijsten en andere wettelijke beperkingen.
 • De Verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting; of
 • De Verwerking is noodzakelijk in het kader van een contract dat u met ons kunt sluiten, of om de maatregelen te kunnen nemen om een contract met ons te kunnen sluiten; of
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij de uitvoering van de Verwerking voor bescherming tegen fraude (voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren op dit rechtmatig belang); of
 • Wij hebben uw voorafgaande toestemming voor de Verwerking verkregen (deze juridische grondslag wordt enkel gebruikt in verband met Verwerking die geheel vrijwillig gebeurt – hij wordt niet gebruikt voor Verwerking die op enige wijze noodzakelijk of verplicht is).
 • Client on-boarding: offertes, aannemen van nieuwe klanten en naleving van onze interne nalevingsvereisten, beleidsregels en procedures.
 • De Verwerking is noodzakelijk in het kader van een contract dat u met ons kunt sluiten, of om de maatregelen te kunnen nemen om een contract met ons te kunnen sluiten; of
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij de uitvoering van de Verwerking voor de aanvaarding van nieuwe klanten (voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren op dit rechtmatig belang).
 • Kredietwaardigheid: uitvoeren van kredietcontroles en andere financiële due diligence
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij de uitvoering van de Verwerking in het kader van de financiële due diligence (voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren op dit rechtmatig belang); of
 • Wij hebben uw voorafgaande toestemming voor de Verwerking verkregen (deze juridische grondslag wordt enkel gebruikt in verband met Verwerking die geheel vrijwillig gebeurt – hij wordt niet gebruikt voor Verwerking die op enige wijze noodzakelijk of verplicht is).
 • Levering van producten en diensten aan u: administratie van relaties en gerelateerde diensten, uitvoering van taken die nodig zijn voor de levering van de gevraagde diensten, communicatie met u in verband met deze diensten.
 • De Verwerking is noodzakelijk in het kader van een contract dat u met ons kunt sluiten, of om de maatregelen te kunnen nemen om een contract met ons te kunnen sluiten; of
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij de uitvoering van de Verwerking voor de levering van diensten aan u (voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren op dit rechtmatig belang); of
 • Wij hebben uw voorafgaande toestemming voor de Verwerking verkregen (deze juridische grondslag wordt enkel gebruikt in verband met Verwerking die geheel vrijwillig gebeurt – hij wordt niet gebruikt voor Verwerking die op enige wijze noodzakelijk of verplicht is).
 • Marketing/Prospectie: communicatie met u via alle kanalen (zoals e-mail, telefoon, sms, sociale media, post of persoonlijk) op voorwaarde dat dergelijke communicatie beantwoordt aan de toepasselijke wetgeving, en bijhouden en bijwerken van uw contactgegevens waar gepast.
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij de uitvoering van de Verwerking in het kader van onze marketing en prospectie (voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren op dit rechtmatig belang); of
 • Wij hebben uw voorafgaande toestemming voor de Verwerking verkregen (deze juridische grondslag wordt enkel gebruikt in verband met Verwerking die geheel vrijwillig gebeurt – hij wordt niet gebruikt voor Verwerking die op enige wijze noodzakelijk of verplicht is).
 • Beheer van onze Websites: beheer en exploitatie van onze Websites, inhoud leveren aan u, advertenties en andere informatie aan u tonen, en met u communiceren en in wisselwerking staan via onze Websites.
 • De Verwerking is noodzakelijk in het kader van een contract dat u met ons kunt sluiten, of om de maatregelen te kunnen nemen om een contract met ons te kunnen sluiten; of
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij de uitvoering van de Verwerking voor de levering van diensten aan u (voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren op dit rechtmatig belang); of
 • Wij hebben uw voorafgaande toestemming voor de Verwerking verkregen (deze juridische grondslag wordt enkel gebruikt in verband met Verwerking die geheel vrijwillig gebeurt – hij wordt niet gebruikt voor Verwerking die op enige wijze noodzakelijk of verplicht is).
 • IT-activiteiten: beheer van onze communicatiesystemen, beheer van onze IT-beveiliging, en IT-veiligheidsaudits.
 • De Verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting; of
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij de uitvoering van de Verwerking in het kader van het beheer en het gebruik van onze IT-systemen en de beveiliging van deze systemen (voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren op dit rechtmatig belang).
 • Gezondheid en veiligheid: gezondheids- en veiligheidsevaluaties en -registratie, en naleving van de gerelateerde wettelijke verplichtingen.
 • De Verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting; of
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij de uitvoering van de Verwerking om een veilige omgeving in onze faciliteiten te kunnen bieden (voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren op dit rechtmatig belang); of
 • De Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van een persoon te beschermen.
 • Financieel beheer: verkoop, financiën, bedrijfsaudit en leveranciersbeheer.
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij de uitvoering van de Verwerking om een veilige omgeving in onze faciliteiten te kunnen bieden (voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren op dit rechtmatig belang); of
 • Wij hebben uw voorafgaande toestemming voor de Verwerking verkregen (deze juridische grondslag wordt enkel gebruikt in verband met Verwerking die geheel vrijwillig gebeurt – hij wordt niet gebruikt voor Verwerking die op enige wijze noodzakelijk of verplicht is).
 • Peilingen: uitvoeren van marktonderzoek of onderzoek van klantentevredenheid, en communiceren met u om te peilen naar uw mening over onze producten en diensten.
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij de uitvoering van de Verwerking om een veilige omgeving in onze faciliteiten te kunnen bieden (voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren op dit rechtmatig belang); of
 • Wij hebben uw voorafgaande toestemming voor de Verwerking verkregen (deze juridische grondslag wordt enkel gebruikt in verband met Verwerking die geheel vrijwillig gebeurt – hij wordt niet gebruikt voor Verwerking die op enige wijze noodzakelijk of verplicht is).
 • Beveiliging: fysieke beveiliging van onze vestigingen (met inbegrip van de registratie van uw bezoeken aan onze vestigingen en CCTV-registraties) en elektronische beveiliging (met inbegrip van aanmeldings- en toegangsgegevens ingeval u toegang hebt tot onze elektronische systemen).
 • De Verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting; of
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij de uitvoering van de Verwerking voor de fysieke en elektronische beveiliging van onze activiteiten en vestigingen (voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren op dit rechtmatig belang).
 • Onderzoek detectie, onderzoek en preventie van beleidsinbreuken en strafbare feiten, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
 • De Verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting; of
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij de uitvoering van de Verwerking voor de detectie van, en bescherming tegen, inbreuken op ons beleid en de toepasselijke wetgeving (voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren op dit rechtmatig belang).
 • Wettelijke naleving: naleving van onze verplichtingen krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • De Verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting.
 • Juridische procedures: vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.
 • De Verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting; of
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij de uitvoering van de Verwerking voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze wettelijke rechten (voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren op dit rechtmatig belang).
 • Verbetering van onze producten en diensten: identificatie van problemen bij bestaande producten en diensten, planning van verbeteringen voor bestaande producten en diensten, en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij de uitvoering van de Verwerking voor de verbetering van onze producten en diensten (voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren op dit rechtmatig belang); of
 • Wij hebben uw voorafgaande toestemming voor de Verwerking verkregen (deze juridische grondslag wordt enkel gebruikt in verband met Verwerking die geheel vrijwillig gebeurt – hij wordt niet gebruikt voor Verwerking die op enige wijze noodzakelijk of verplicht is).
 • Risicobeheer: Audits, naleving, controles en ander risicobeheer.
 • De Verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting; of
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij de uitvoering van de Verwerking voor het beheer van het risiconiveau waar ons bedrijf aan is blootgesteld (voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren op dit rechtmatig belang).
 • Fraudepreventie: Detectie, preventie en onderzoek van fraude.
 • De Verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting; of
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij de uitvoering van de Verwerking voor de detectie van en bescherming tegen fraude (voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren op dit rechtmatig belang).
 • 3. Delen van uw Persoonlijke Gegevens

  Wij kunnen gebruikmaken van externe derde partijen zoals de onderstaande partijen om uw Persoonlijke Gegevens te verwerken namens ons en conform deze doeleinden.

  Indien praktisch haalbaar kunnen uw Persoonlijke Gegevens, ingeval u ons hebt gemeld wie uw adviseur is, worden gedeeld met deze adviseur. U moet ons schrijven ingeval u niet langer wenst dat uw Persoonlijke Gegevens worden gedeeld met uw adviseur, of in geval van wijziging van adviseur. Uw adviseur moet zijn eigen regelingen met u afspreken over zijn gebruik van uw Persoonlijke Gegevens. De verstrekte Persoonlijke Gegevens kunnen ook worden gedeeld met andere organisaties ingeval dat wordt vereist door de wet- of regelgeving (bijv. accountantsverslagen en controles tegen het witwassen van geld). Daarnaast kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens delen met bedrijven binnen de Threadneedle-groep voor de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden.

  Bovendien kan Threadneedle uw Persoonlijke Gegevens meedelen aan de onderstaande bevoegde personen en entiteiten, inclusief maar zonder beperking, partijen waarvoor u ons later toestemming geeft, of in geval van wettelijke verplichting of een andere verbintenis om dat te doen. Voor de bovenstaande doeleinden kan uw informatie worden bekendgemaakt aan:

  • andere filialen of bedrijven binnen onze groep van bedrijven;
  • een regelgevende, toezichthoudende, overheids- of vergelijkbare instantie met (rechts)bevoegdheid over ons;
  • een vertegenwoordiger, opdrachtnemer of externe dienstverlener, professionele adviseur of een andere persoon die gebonden is door een vertrouwelijkheidsverplichting jegens Columbia Threadneedle Investments;
  • een kredietinformatiebureau en, in geval van wanbetaling, een incassobureau;
  • een werkelijke of potentiële deelnemer of subdeelnemer in, gevolmachtigde, novatiehouder of cessionaris van, onze rechten en/of verplichtingen in verband met u; en
  • een financiële instelling waarmee wij zaken doen of willen doen

  Raadpleeg ook ‘Overdrachten naar het buitenland’ hieronder.

  4. Ondernemingswijzigingen

  Als wij of de Threadneedle-groep een groepsreorganisatie ondergaan of worden verkocht aan een derde partij, kunnen de aan ons verstrekte Persoonlijke Gegevens worden overgedragen aan die gereorganiseerde entiteit of derde partij en worden gebruikt voor de bovenstaande doeleinden.

  5. Overdrachten naar het buitenland

  Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens overbrengen naar landen buiten de Europese Economische Area (de EER), met inbegrip van de Verenigde Staten en India. Dat kan gebeuren wanneer onze servers, leveranciers en/of dienstverleners buiten de EER zijn gevestigd. Wij kunnen uw informatie overdragen in bepaalde omstandigheden (bijv. als dat nodig is om ons contract met u uit te voeren). De gegevensbeschermingswetten en andere wetten van deze landen zijn mogelijk niet even omvattend als binnen de EER – in deze gevallen zullen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw privacy- en vertrouwelijkheidsrechten worden nageleefd.

  Als wij uw Persoonlijke Gegevens overbrengen naar andere landen, doen wij dat op basis van:

  • de relevante beslissingen van de Europese Commissie;
  • gepaste Modelcontractbepalingen; of
  • andere geldige overdrachtsmechanismen.

  Als u meer informatie wenst over de voorzorgsmaatregelen die worden toegepast bij internationale overdrachten van persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen via de gegevens in het onderstaande deel “Contactgegevens”.

  6. Uw rechten

  Met inachtneming van een aantal beperkte uitzonderingen hebt u het recht, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, om bezwaar aan te tekenen bij, of beperking aan te vragen van, de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens, en om toegang tot en verbetering, verwijdering of portabiliteit van uw Persoonlijke Gegevens aan te vragen. Deze dienst wordt kosteloos aangeboden, tenzij de aanvragen duidelijk ongegrond of overdreven zijn. In deze omstandigheden behouden wij ons het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen, of het verzoek te weigeren. U kunt ons schrijven op Threadneedle Investment Services Limited, PO Box 10033, Chelmsford, Essex CM99 2AL, Verenigd Koninkrijk, of de Contactgegevens in onderstaand deel 13 gebruiken.

  Als bepaalde gegevens die wij van u bezitten verkeerd zijn, verzoeken wij u ons dat te melden, zodat wij de nodige verbeteringen kunnen aanbrengen.

  Als u liever niet wordt geïnformeerd over onze producten en diensten, verzoeken wij u, behoudens de toepasselijke plaatselijke wet- of regelgeving, ons dat te melden.

  U kunt een klacht indienen bij een Instantie voor Gegevensbescherming als u meent dat onze verwerking van uw Persoonlijke Gegevens mogelijk indruist tegen de plaatselijke wetten.

  7. Informatie van derden

  Als u ons informatie verstrekt over een andere persoon, bevestigt u dat u reeds de uitdrukkelijke bevestiging hebt dat deze andere persoon u heeft aangesteld om uit zijn/haar naam toestemming te geven voor de verwerking van zijn/haar Persoonlijke Gegevens door ons. Dat betekent dat u deze persoon hebt geïnformeerd over onze identiteit en het doel waarvoor zijn/haar Persoonlijke Gegevens zullen worden verwerkt, namelijk om de naam en het adres te verifiëren en anderszins enkel in verband met u. U verbindt zich ertoe ons, en enig bedrijf van de Threadneedle-groep of een derde partij, volledig te vrijwaren ingeval u deze paragraaf niet naleeft.

  8. Gegevensbeveiliging

  Wij handhaven redelijke veiligheidsmaatregelen om Persoonlijke Gegevens te beschermen tegen verlies, sabotage, misbruik, onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Persoonlijke Gegevens die u naar ons stuurt, veilig worden verzonden.

  Wij handhaven ook redelijke procedures om te helpen garanderen dat deze gegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde doel en correct, volledig en actueel zijn.

  9. Gegevensnauwkeurigheid

  Wij nemen redelijke maatregelen om te garanderen dat:

  • uw Persoonlijke Gegevens die wij Verwerken correct zijn en waar nodig worden bijgewerkt; en
  • uw Persoonlijke Gegevens die wij Verwerken die niet correct zijn (wat betreft het doel waarvoor zij worden verwerkt) zo spoedig mogelijk worden gewist of verbeterd. Van tijd tot tijd kunnen wij u vragen om de nauwkeurigheid van uw Persoonlijke Gegevens te bevestigen.
  10. Gegevensminimalisering

  We take reasonable steps designed to ensure that your Personal Data that we Process are limited to the Personal Data reasonably required in connection with the purposes set out in this Notice.

  11. Data Retention

  Wij nemen alle redelijke maatregelen om te garanderen dat uw Persoonlijke Gegevens slechts worden Verwerkt gedurende de minimale tijd die nodig is voor de in deze Kennisgeving uiteengezette doeleinden. De criteria om de duur te bepalen gedurende welke wij uw Persoonlijke Gegevens zullen bewaren, zijn als volgt:

  (1) wij zullen kopieën van uw Persoonlijke Gegevens slechts bewaren in een vorm die identificatie mogelijk maakt gedurende de termijn:

  a. van onze lopende relatie met u (bijv. waar u een ontvanger bent van onze diensten, of u wettig deel uitmaakt van onze mailinglijst en u zich niet hebt uitgeschreven); of

  b. waarin uw Persoonlijke Gegevens nodig zijn in verband met de wettige doeleinden zoals uiteengezet in deze Kennisgeving, waarvoor wij een geldige juridische grondslag hebben (bijv. waar uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in een contract tussen ons en uw werkgever, en wij een legitiem belang hebben bij de verwerking van die gegevens in het kader van onze bedrijfsvoering en de naleving van onze verplichtingen krachtens dat contract; of waar wij een wettelijke verplichting hebben om uw Persoonlijke Gegevens te bewaren),

  plus:

  (2) de duur van:

  a. een toepasselijke verjaringstermijn conform de toepasselijke wetgeving (bijv. de termijn gedurende welke een persoon een rechtsvordering tegen ons kan instellen in verband met uw Persoonlijke Gegevens, of waarvoor uw Persoonlijke Gegevens relevant kunnen zijn); en

  b. een extra termijn van twaalf (12) maanden na het einde van een dergelijke toepasselijke verjaringstermijn (zodat als een persoon een rechtsvordering tegen ons instelt aan het einde van de verjaringstermijn, wij nog over een redelijke termijn beschikken waarin wij Persoonlijke Gegevens kunnen identificeren die relevant zijn voor die vordering),

  en:

  (3) bovendien, als er relevante rechtsvorderingen worden ingesteld, kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens blijven Verwerken gedurende de aanvullende periodes die nodig zijn in verband met die vordering.

  Gedurende de in bovenstaande paragrafen (2)a en (2)b vermelde termijnen zullen wij onze Verwerking van uw Persoonlijke Gegevens beperken tot het opslaan van, en handhaven van de beveiliging van, deze gegevens, uitgezonderd waar deze gegevens moeten worden geraadpleegd in verband met een rechtsvordering of een verplichting krachtens een toepasselijke wet.

  Na afloop van de toepasselijke termijnen in paragrafen (1), (2) en (3) hierboven zullen wij:

  • de betrokken Persoonlijke Gegevens permanent verwijderen of vernietigen;
  • uw Persoonlijke Gegevens archiveren zodat zij niet langer kunnen worden gebruikt; of
  • de betrokken Persoonlijke Gegevens anoniem maken.
  12. Cookies

  Een “cookie” is een klein stukje gecodeerde informatie dat door een webserver wordt verzonden om te worden opgeslagen in uw webbrowser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari enz.), zodat die bepaalde feiten over u kan onthouden voor later, zoals uw gebruikersnaam, wachtwoord en verwijzingen. Cookies hebben drie functies: veiligheid, aanmelding en kwijting van verantwoordelijkheid.

  Een cookie zorgt er ook voor dat er een unieke identificatie is wanneer u de website ColumbiaThreadneedle.com bezoekt, en helpt ons te bepalen welke pagina u te zien krijgt wanneer u de website de volgende keer bezoekt. Dankzij dit proces kunnen wij u gepersonaliseerde informatie bieden en uw gebruikerservaring stroomlijnen.

  Wij gebruiken permanente cookies die niet vervallen aan het einde van een gebruikerssessie. De cookie die wordt opgeslagen in uw webbrowser bevat geen Persoonlijke Gegevens en is versleuteld, zodat alleen onze webserver die kan lezen.

  Cookies bieden specifiek de mogelijkheid:

  • de pc te herkennen die u gebruikt wanneer u terugkeert naar onze website, zodat wij inzicht krijgen in uw interesse in onze website en de inhoud en advertenties van de website kunnen aanpassen aan deze interesse;
  • u te identificeren wanneer u inlogt door een tijdelijk referentienummer op te slaan in de cookie, zodat onze webserver een dialoog met u kan voeren terwijl hij tegelijk ook met andere klanten communiceert. (Uw browser houdt dit type cookie tot u uitlogt of uw browser afsluit, waarop dit type cookie gewoonlijk wordt verwijderd. Er wordt geen andere informatie opgeslagen in dit type cookie);
  • dat u informatie meeneemt over diverse pagina’s van onze website, zodat u die informatie niet telkens weer moet invoeren;
  • u toegang te bieden tot opgeslagen informatie wanneer u inschrijft op onze online diensten;
  • dat wij statistische informatie verzamelen (anoniem) die ons helpt bij het verbeteren van de structuur en inhoud van onze website; en/of,
  • de doelmatigheid van onze advertenties en promoties te evalueren.

  Meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren, vindt u op aboutcookies.org.

  Ons gebruik van cookies

  Op onze website gebruiken wij cookies om onze dienstverlening te verbeteren en om ons te helpen uw bezoek te beheren. Onderstaande lijst toont alle cookies die worden ingesteld door deze website en door diensten van derden die wij gebruiken.

  Cookies om de service te verbeteren

  Google Analytics stelt cookies in om ons te helpen bij de nauwkeurige bepaling van het aantal bezoekers aan de website, welke pagina’s u bezoekt, hoe lang u op de website blijft, hoe u daarop bent gekomen en waar u op klikt. Wij gebruiken dit om de gebruikerservaring te verbeteren. Wij verzamelen of bewaren uw Persoonlijke Gegevens niet (zoals uw naam of adres) en deze informatie kan dan ook niet worden gebruikt om te identificeren wie u bent.

  De volgende cookies worden ingesteld door Google Analytics:

  Naam
  Gebruikelijke inhoud en beschrijving
  Vervalt
  _utma
  Willekeurig gegenereerd nummer
  Dit cookie houdt het aantal keren bij dat iemand de website bezoekt, en wanneer het eerste bezoek en het laatste bezoek plaatsvonden
  2 jaar
  _utmb
  Willekeurig gegenereerd nummer
  Dit cookie neemt een timestamp van het exacte tijdstip wanneer een bezoeker een website binnengaat.
  30 minuten
  _utmc
  Willekeurig gegenereerd nummer
  Dit cookie neemt een timestamp van het exacte tijdstip wanneer een bezoeker een website verlaat.
  Wanneer u uw browser afsluit
  _utmz
  Willekeurig gegenereerd nummer en informatie over hoe de website werd bereikt (rechtstreeks of via een koppeling, organisch zoekresultaat of betaald zoekresultaat).
  Dit cookie houdt bij waar de bezoeker vandaan komt, welk zoekprogramma er werd gebruikt, op welke koppeling u hebt geklikt, welke trefwoorden u hebt gebruikt en waar u zich geografisch bevond toen u toegang kreeg tot onze website.
  6 maanden
  _utmt
  Gebruikt om het verzoekenvolume af te remmen
  10 minuten
  _utmv
  Gebruikt om aangepaste variabele gegevens op bezoekersniveau op te slaan.
  2 jaar
  _dc_gtm_UA-608432-13
  Google Tag Manager: gebruikt om alle scripts op de website te beheren
  10 minuten

  De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van de website wordt doorgaans opgeslagen op een Google-server in de Verenigde Staten. Als u zich echter binnen de EU of de Europese Economische Ruimte bevindt, wordt uw IP-adres van tevoren ingekort door Google. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal uw volledige adres worden overgebracht naar een Google-server in de Verenigde Staten, om daar te worden ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om rapporten op te stellen over de activiteit op de website en om andere diensten te leveren in verband met de websiteactiviteit en het internetgebruik. Het vanuit uw browser overgedrage IP-adres in het kader van Google Analytics wordt niet gekoppeld aan enige andere door Google gehouden gegevens. U kunt voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens over het internetgebruik (zoals uw IP-adres) worden overgebracht naar Google en daar verwerkt als u deze Browser-Plugin downloadt en installeert.

  Cookies om uw bezoek te beheren

  Wij gebruiken diverse cookies om uw keuzes en voorkeuren te onthouden die u hebt gemaakt wanneer u de informatie op deze website bekeek. Deze cookies vertellen ons of u een terugkerende bezoeker bent, of u onze disclaimer en de algemene voorwaarden van de website hebt geaccepteerd, welke beleggerstype u bent en wat uw taalvoorkeur is.

  De volgende cookies worden door ons ingesteld:

  Naam
  Gebruikelijke inhoud
  Vervalt
  sessionId
  Willekeurig gegenereerde letters en cijfers
  Wanneer u uw browser afsluit
  sessionlastupdated
  Willekeurig gegenereerd nummer
  Wanneer u uw browser afsluit
  __RequestVerificationToken_Lw__
  Willekeurig gegenereerde letters en cijfers
  Wanneer u uw browser afsluit
  .ASPXAUTH
  Gebruikt om te bepalen of een gebruiker geverifieerd is
  Wanneer u uw browser afsluit
  AWSELB
  Willekeurig gegenereerde letters en cijfers
  Wanneer u uw browser afsluit
  RPM_vref
  Willekeurig gegenereerde letters en cijfers
  Wanneer u uw browser afsluit
  RPM_vrref
  Willekeurig gegenereerde letters en cijfers
  Wanneer u uw browser afsluit
  culture
  Afhankelijk van uw taalvoorkeur: en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, es-ES, NL-nl of pt-PT
  1 jaar
  Global-disclaimer
  Geaccepteerd
  1 jaar
  private-disclaimer
  Geaccepteerd
  1 jaar
  Intermediary-disclaimer
  Geaccepteerd
  1 jaar
  Institutional-disclaimer
  Geaccepteerd
  1 jaar
  Distribution partner-disclaimer
  Geaccepteerd
  1 jaar
  Investor type
  Afhankelijk van uw beleggerstypevoorkeur: particulier, tussenpersoon, institutionele belegger of distributiepartner
  1 jaar
  Cookies uitschakelen

  Als u niet wilt dat een cookie wordt opgeslagen op uw computer, kan u dat uitschakelen via de beveiligingsopties van uw browser door de instelling voor anoniem gebruik van uw browser te kiezen (“Incognito” in Chrome, “InPrivate” voor Internet Explorer, “Private Browsing” in Firefox en Safari enz.). Als u dat doet, zullen wij geen cookies op uw computer zetten. Merk op dat wanneer u onze cookies verwijdert of toekomstige cookies uitschakelt, de mogelijkheid bestaat dat u geen toegang krijgt tot bepaalde onderdelen of functies van onze website, en dat de website minder goed zal werken dan wanneer u het gebruik van onze cookies wel zou toestaan.

  13. Contactgegevens

  U kunt vragen of problemen in verband met de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens ten allen tijde richten aan onze Data Protection Officer: [email protected]

  Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG

  14. Controllers
  Threadneedle Asset Management Holdings Ltd
  Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk
  Threadneedle Asset Management Limited
  Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk
  Threadneedle International Limited
  Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk
  Threadneedle Investment Services Ltd
  Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk
  Threadneedle Management Services Limited
  Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk
  Threadneedle Pension Trustees Limited
  Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk
  Threadneedle Pensions Limited
  Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk
  Threadneedle Portfolio Services Limited
  Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk
  Threadneedle Property Investments Ltd
  Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk
  Threadneedle Unit Trust Manager Limited
  Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk
  Threadneedle Management Luxembourg SA
  44, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg
  Columbia Threadneedle SICAV SIF
  44, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg
  Threadneedle Property Unit Trust Luxembourg Feeder SA SICAV SI
  44, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg
  Threadneedle Portfolio Services AG
  Claridenstrasse 41, 8002 Zürich, Zwitserland
  Threadneedle (Lux)
  44, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg
  Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited
  Gate Village 5, Level 2, Dubai International Financial Centre, P.O.Box 482005 Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
  15. Gedefinieerde termen
  Termijn
  Definitie
  Verantwoordelijke voor de verwerking
  De entiteit die beslist hoe en waarom Persoonlijke Gegevens worden Verwerkt. In veel rechtsgebieden heeft de Verantwoordelijke voor de verwerking de hoofdverantwoordelijkheid voor de naleving van de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming.
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Een onafhankelijke openbare instantie die wettelijk belast is met het toezicht op de naleving van de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming.
  Persoonlijke Gegevens
  Informatie over enige persoon, of die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren1.
  Verwerken of Verwerkt of Verwerking
  Alles wat wordt gedaan met enige Persoonlijke Gegevens, al dan niet via automatische middelen, zoals verzameling, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, ophaling, raadpleging, gebruik, bekendmaking door doorzending, verspreiding of op enigerlei andere wijze het ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
  Personeel
  Alle huidige, vroegere en toekomstige bestuurders, consultants, werknemers, uitzendpersoneel, individuele opdrachtnemers, stagiairs, gedetacheerden en andere medewerkers.
  Verwerker
  Iedere persoon of entiteit die Persoonlijke Gegevens Verwerkt namens de Verantwoordelijke voor de verwerking (en die geen werknemers van de Verantwoordelijke voor de verwerking zijn).
  Bijzondere Gegevenscategorie
  Persoonlijke Gegevens over ras of etnische afstamming, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele leven of iedere andere informatie die als gevoelig kan worden beschouwd krachtens de toepasselijke wetgeving.
  Gegevens inzake Strafbare Feiten
  Persoonlijke gegevens over feitelijke of beweerde strafbare feiten of straffen.
  1 Merk op dat het concept van persoonlijke gegevens in de gegevensbeschermingswetten van Oostenrijk en Zwitserland informatie over vennootschappen zowel als particulieren omvat.